Algemene voorwaarden PERFOR B.V.

Inhoudsopgave

Artikel  1 – Definities

Artikel  2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel  3 – Algemeen

Artikel  4 – Het aanbod

Artikel  5 – De prijs

Artikel  6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel  7 – Overmacht

Artikel  8 – Garantie

Artikel  9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Klachtenregeling

Artikel 12 – Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

PERFOR: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument: de wederpartij van PERFOR, de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met PERFOR;

Overeenkomst: elk overeenkomst tussen PERFOR en consument.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

PERFOR B.V.

Factorijweg 7

3771 NE  Barneveld

Telefoonnummer: +31 (342) 22 18 00

E-mailadres: info@perfor.nl

KvK-nummer: 83063609

Btw-identificatienummer: NL862711691801

Artikel 3 – Algemeen

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door PERFOR gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en in zijn algemeenheid op alle door ons gesloten overeenkomsten.

3.2 Algemene voorwaarden van onze afnemer, koper, wederpartij, hierna te noemen consument, gelden niet tenzij deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

3.3 Indien PERFOR met de consument meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende (deel)overeenkomsten, steeds de algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard. PERFOR behoeft de algemene voorwaarden dan niet steeds opnieuw ter hand te stellen en de consument wordt geacht kennis van de algemene voorwaarden te hebben genomen.

3.4 Indien de enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend zal zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

3.5 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten kunnen door ons worden herroepen tenzij daarin nadrukkelijk een termijn voor aanvaarding staat opgenomen. Verloopt die termijn is de aanbieding vervallen.

4.2 Het aanbod is vrijblijvend. PERFOR is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.3 Indien de aanvaarding naar de mening van PERFOR afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is PERFOR daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PERFOR hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

4.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.

4.5 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als PERFOR gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod bindt PERFOR niet.

4.6 Aan de aanprijzingen van de goederen en diensten op de website van PERFOR, diens leverancier of in een catalogus, kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 – De prijs

5.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

5.2 PERFOR kan een stijging doorberekenen van kostprijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, arbeidslonen, vervoersprijzen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal enzovoorts, die zijn ingetreden na het sluiten van een overeenkomst, ongeacht of de kostprijsverhoging voorzienbaar was.

5.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien PERFOR dit bedongen heeft en:

a. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop prijsverhoging ingaat.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is PERFOR niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

6.1 De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien PERFOR dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. Die door PERFOR tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. Die snel kunnen bederven of verouderen;

e. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop PERFOR geen invloed heeft;

f. Voor losse kranten en tijdschriften;

g. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

h. Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. Betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 7 – Overmacht

7.1 Een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen kan aan PERFOR niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen in de wet de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PERFOR geen of slechts beperkte invloed kan uitoefenen, doch waardoor PERFOR niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder mede begrepen de omstandigheid dat door PERFOR ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan de consument ook afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen en/of stagnatie in de levering van materialen door toeleveranciers, personeelsgebrek, weersomstandigheden, natuurgeweld, vorst, regen en overige omstandigheden.

Artikel 8 – Garantie

8.1 Een door PERFOR verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover PERFOR kan gelden.

8.2 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan PERFOR schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

8.3 De garantie geldt niet indien:

a. De consument de geleverde producten zelf heeft geproduceerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld in strijd met de aanwijzingen van PERFOR en/of op de verpakking behandeld zijn;

c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

9.1 PERFOR zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan PERFOR kenbaar heeft gemaakt.

9.3 PERFOR zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

9.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan PERFOR geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

9.5 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal PERFOR het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

9.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal PERFOR zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijk wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van PERFOR.

9.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij PERFOR tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan PERFOR bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Al onze facturen dienen te worden betaald binnen een termijn van 30 dagen tenzij schriftelijk in de overeenkomst een andere betalingstermijn is vastgelegd.

10.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegeven onverwijld aan PERFOR te melden.

10.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft PERFOR behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Klachtenregeling

11.1 PERFOR beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PERFOR, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

11.3 Bij PERFOR ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot PERFOR. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door een aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel PERFOR als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.

11.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

11.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12 – Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle tussen de ondernemer en PERFOR te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Ongeacht de nationaliteit van onze consument en de plaats van vestiging van de consument, is de Nederlandse rechter bevoegd.

12.3 De toepasselijkheid van internationale verdragen op overeenkomsten tussen PERFOR en de consument wordt zover toelaatbaar nadrukkelijk uitgesloten.

12.5 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

13.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.